Introducees

 

Introduceren niet-leden

Het is mogelijk om niet-leden te introduceren op bepaalde rustige momenten in de week. Onderstaand lees je welke spelregels er gelden.  

Voor welke leden?
Doordat het introduceren alleen geldt op zaterdag- en zondagavond, geldt het introduceren alleen voor leden met een totaal lidmaatschap, leden met dag/weekend lidmaatschap en jeugdleden. Dalleden kunnen dus géén gebruik maken van deze nieuwe regeling.  

Wanneer? 
Op zaterdagen en zondagen vanaf 16:20 wanneer er geen tennis activiteiten (competitie, zamico's etc.) gepland zijn. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Het afhangen gebeurt op de club, dus niet online. Een lid komt met de introducee naar de club en meldt bij het horecapersoneel aan de bar te willen spelen met een introducee. Er wordt ter plekke 15 euro afgerekend en een tijdelijke pas wordt afgegeven om te kunnen afhangen voor de introducee. Wanneer je klaar bent met tennissen, lever je de pas weer in bij het horecapersoneel.  

Hoe zit het met het speelrecht?
Het lid en de introducee hebben dezelfde rechten als leden die samen willen afhangen, maar alleen door afhangen op de club. Er kan dus alleen afgehangen worden via het afhangbord als er banen vrij zijn.  

De speelronde is afgelopen, en nu?
Als je door wil spelen en niemand heeft afgehangen, kun je gewoon doorgaan. Als een speelronde eenmaal begonnen is, is de baan voor de spelers die erop staan, dus ook als het een lid met introducee betreft.    

Hoeveel introducees per lid?
Er is per lid één introduceer mogelijkheid per keer. Twee leden kunnen dus dubbelen met twee introducees, maar één lid kan niet drie introducees meenemen en vervolgens gaan dubbelen.  

Tijdelijke pas niet ingeleverd? Boete!
Het is heel belangrijk dat de tijdelijke pas, die je te leen krijgt om te kunnen tennissen met een introducee, na afloop (dezelfde dag!) ingeleverd wordt bij het horecapersoneel achter de bar. Als je dat niet doet, volgt er een boete van 25 euro. 

 

 

 

Introducing non-members

It is possible to introduce non-members at certain quiet times of the week. Below you can read which rules apply.

For which members?
Because the introduction only applies on Saturday and Sunday evenings, the introduction only applies to members with a total membership, members with day/weekend membership and youth members. Dal members can therefore not make use of this new arrangement.

Wanneer? 
On saturdays and sundays from 16:20, but only if there are no tennisactivities (competition, zamico's, etc)  are planned. 

How does it work?
The dependency takes place at the club, so not online. A member comes to the club with the guest and reports to the catering staff at the bar that he wants to play with a guest. 15 euros will be paid on the spot and a temporary pass will be issued to be able to depend on the guest. When you have finished playing tennis, you hand in the pass to the catering staff.

What about the right to play?
The member and the guest have the same rights as members who want to depend together, but only by depending on the club. So you can only hang up via the hanging board if there are lanes available.

The game round is over, now what?
If you want to continue playing and no one has hung up, you can just keep going. Once a round has started, the court is for the players who are on it, so also if it concerns a member with a guest.

How many guests per member?
There is one introduction opportunity per member at a time. So two members can double with two guests, but one member cannot bring three guests and then double.

Temporary pass not returned? fine!
It is very important that the temporary pass, which you can borrow to play tennis with a guest, is handed in afterwards (the same day!) to the catering staff behind the bar. Failure to do so will result in a fine of 25 euros.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462