Gedragscode & Vertrouwenscontactpersonen

 

Gedragscode & Vertrouwenscontactpersonen

Algemene gedragscode op en rond de tennisbaan

Trots op je sport

 1. Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de sport, jouw vereniging en de KNLTB kan schaden.
 2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke gemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving. 

Eerlijk en professioneel

 1. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit de boze.
 2. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben. 

Respect  

 1. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moet het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. 

Pest niet  

 1. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 2. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.
 3. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
 4. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. 

Voorbeeldfunctie

 1. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
 2. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtpositie.

Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit is. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Soms kan het helpen om spelers hier op te wijzen en even bij de baan te gaan staan. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.  

Wanneer is er sprake van een misdraging?

Voordat er wordt ingegaan op hoe je moet handelen bij een misdraging, is het goed om te weten wat er verstaan wordt onder een ‘misdraging’. Een misdraging is een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreigen of vernielen. Ernstige misdragingen hebben betrekking op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wat te doen als een misdraging plaatsvindt op de vereniging?

Het is belangrijk om te weten dat jij binnen je vereniging een eigen verantwoordelijkheid hebt om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. Maar ook de vereniging heeft een verantwoordelijkheid, namelijk het direct treffen van maatregelen naar aanleiding van een misdraging. Bovendien is het bestuur verplicht om een misdraging te melden bij de KNLTB of NOC*NSF.

Gebeurt er wat op of naast de baan, loop er dan heen om te kijken wat er aan de hand is. Probeer degene op zijn/haar gedrag aan te spreken en er samen uit te komen, zodat erger wordt voorkomen. Dit laat onverlet dat een misdraging gemeld moet worden bij het bestuur van de vereniging en het bestuur ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om te handelen bij misdragingen.

TCK heeft daarnaast een tweetal Vertrouwens Contactpersonen (VCP) aangesteld. Een VCP is het centrale aanspreekpunt op de vereniging waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Let wel de Vertrouwens Contactpersoon is niet degene die de klacht oplost, maar zorgdraagt dat de klacht op juiste wijze binnen het bestuur opgepakt wordt danwel  de intermediair is voor KNLTB of NOC*NSF. 

Wie zijn de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen onze vereniging?

De VCP's van TCK zijn Maaike de Fost en Nikhil Thakur en zijn te bereiken via het volgende mailadres: [email protected]. Mocht je specifiek contact willen met of Maaike of Nikhil, geef dit dan aan in je email.  

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten TCK, dan kun je ook terecht bij de VCP van de KNLTB (Vertrouwenspersonen | KNLTB) of bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland (https://centrumveiligesport.nl/contact).      

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Adres

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam

KVK-nummer

34252462