Covid-19 info

Actuele info volgt bij aanvang van seizoen 2021

< ENGLISH TRANSLATION BELOW >

Algemene gezondheids- en hygiëneregels

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neus-verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging (tot 38 C°) of koorts (vanaf de 38 C°)

 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten

 • Houd altijd 1,5 m afstand tot iemand anders als je ouder bent dan 13 jaar

 • Was of desinfecteer je handen voor en na het spelen

 • Schud geen handen en geef geen high-fives

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

 • Zit niet aan je gezicht (gelukkig zijn wij geen Nadal)

Tennissers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op het tennispark of in de openbare ruimte kunnen te begeven. Als je twijfelt raadpleeg dan je huisarts.

Openingstijden 

De aankomende periode hebben we gewijzigde openingstijden. Dit heeft een praktische oorzaak. Het park moet geopend en gesloten worden én er moet altijd ‘een beheerder’ aanwezig zijn. Nu de horeca nog niet open mag hebben we deze beheerder gevonden in de mannen en vrouwen van TOM. Op de momenten dat er geen les is zal iemand uit het team van Mitch deze rol voor zijn/haar rekening nemen.

Maandag t/m vrijdag van 08:00 - 23:00 uur
Zaterdag en zondag van 08:00 - 22:00 uur

Afhangen en regels voor afhangen

 • Afhangen kan 1 x per week via de KNLTB.Club App of via de KNLTB.Club website. Let op, je dient je hiervoor aan te melden om te kunnen inloggen. Wil je meer spelen dan die ene keer, dan kan je op de club 'ouderwets' afhangen.

 • Vooralsnog mag je maximaal een keer per week digitaal afhangen.

 • Het is alleen toegestaan te dubbelen, als de baan ook voor een dubbel gereserveerd is. Wij willen zoveel mogelijk spelers de kans geven om vrij te spelen. Als je wil dubbelen hang je echt met z'n vieren af. Als wij zien of te horen krijgen dat er gedubbeld wordt terwijl er voor een single is afgehangen, dan zullen wij sancties tegen de betreffende spelers nemen in de vorm van het blokkeren van de pas voor een week.
 • Je kunt vanaf 2 dagen van tevoren een baan reserveren.

 • Je kunt tot uiterlijk 4 uur van tevoren je reservering annuleren. Als je minder dan 4 uur van tevoren annuleert, telt je reservering mee in het aantal reserveringen dat je per week digitaal kunt maken.

 • Je kunt alleen reserveren op tijden dat je speelgerechtigd bent en als je contributie betaald is (hou rekening met een verwerkingstijd van de contributie van 5 dagen). 

Afhangen op deze manier is voor iedereen nieuw. Bovenstaande regels zijn er om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te geven te kunnen spelen op een veilige manier. Als in de praktijk blijkt dat zaken niet werken dan zullen we de instellingen wijzigen. We zijn altijd blij met feedback, maar ik verzoek ook wat begrip en geduld in deze - voor ons allen - nieuwe situatie.

Misstanden kunnen gemeld worden via [email protected].

Voor je de baan opgaat

 • Kom niet meer dan 10 minuten voor de start van de les of de reservering naar de baan.

 • Neem voldoende te drinken mee voor op de baan.

 • Kom in je tenniskleding naar de club, het clubhuis en kleedkamers zijn nog gesloten.

 • Ga naar de WC voor je naar de club gaat, het clubhuis is nog gesloten en je kunt geen gebruik maken van de WC en kleedkamers.

 • Desinfecteer je handen voor je de baan opgaat en als je de baan afgaat. Bij elke baan hangt desinfectie gel. Neem echter voor de zekerheid zelf ook altijd desinfectie gel mee en hygienische doekjes om zo nodig iets schoon te maken (bijv. een deurklink).

De baan opgaan
Zorg dat je bij het naar de baan toe gaan en de baan opgaan geen andere spelers kruist als je geen 1,5 m afstand kunt houden! Kijk dus goed wat de situatie op de banen is en communiceer goed met elkaar.

Op de baan

 • Leg je spullen op 1,5 m uit elkaar op de baan.

 • Neem je eigen gemarkeerde ballen mee en raak alleen je eigen ballen met je handen aan. Andere ballen alleen met voet en racket aanraken en aanspelen.

 • Gebruik de bankjes niet, om aanraken van de bankjes te voorkomen.

 • Gebruik geen scoreborden.

 • Zorg dat je tijdens het spelen altijd 1,5 m afstand van je medespelers houdt.

 • Wissel met de klok mee.

 • Baan 1, 2 en 5 zijn aangewezen als lesbanen, zodat de lessers makkelijk via baan 1 en 2 het park kunnen verlaten. Dit betekent niet dat TOM altijd 3 banen heeft. Kijk voor de bezetting hier.

 • Mocht je naast een andere baan (vooral ook een lesbaan) staan, heb er dan begrip voor dat er ballen over kunnen gaan. Raak de ballen niet met je handen aan om ze terug te spelen, maar alleen met je voet en/of je racket. 

 • Wees beleefd en aardig.

 Na het spelen

 • Verlaat na de geplande speeltijd zo snel mogelijk de baan.

 • Zorg dat je bij het verlaten van de baan geen andere spelers kruist als je geen 1,5 m afstand kunt houden! Kijk dus goed wat de situatie op de banen is en communiceer goed met elkaar. De veiligheid staat voorop!

 • Ga na het spelen direct naar huis

Ik wil benadrukken dat het volgen van de regels van groot belang is om de veiligheid van ieder van ons op de club te garanderen en te kunnen blijven tennissen. Wanneer we ons niet aan het KNLTB protocol houden, brengen we niet alleen onszelf en anderen in gevaar, maar kan de gemeente besluiten onze club te sluiten.

Neem dus verantwoordelijkheid voor elkaar en houd je aan de regels. Blijf niet na de geplande speeltijd op de baan of op het park hangen, geef elkaar de tijd en ruimte om te wisselen. En zorg voor genoeg hygiëne! En spreek elkaar waar nodig aan op het handhaven van de regels, maar blijf wel een beetje lief voor elkaar.

-----

English translation;

Dear members, dear ‘Kattenlaners’,

Please read this message completely.

Yes WE CAN! ... Starting Monday 11 May everyone can play tennis again. Although only singles for those older than 18 years until at least June 1. Of course we want as many members as possible to be able to play tennis and that is why we have set rules. We have not devised these rules only by ourselves. These are contained in a protocol drawn up by the KNLTB and approved by the NOC NSF. As a club we have adapted it to our specific situation. The rules are explained below. It is important to follow these rules and to (kindly) address members who do not comply with them. Only with these rules we can ensure that we are allowed to play and can continue to play in a safe and healthy way. If the rules are not sufficiently adhered to, we will be obliged to appoint supervisors. We will do this if this is necessary, but we’d prefer it not to be necessary.

General health and hygiene rules

 • Stay at home if you have one of the following complaints: nose cold, runny nose, sneezing, sore throat, (light) cough, shortness of breath, increased temperature (up to 38 °C) or fever (from 38 °C)
 • Stay at home if someone in your house has a fever (from 38 °C) and / or shortness of breath
 • Always keep 1,5 m away from anyone else if you are over 13 years old
 • Wash or disinfect your hands before and after playing
 • Do not shake hands or give high fives
 • Cough and sneeze into your elbow and use tissue paper
 • Don't touch your face (luckily we're not Nadal)

  Tennis players over the age of 70 and those that belong to risk groups should analyze their own riskto decide whether they can go to the tennis park or public spaces. If in doubt, consult your doctor.

  Opening hours

 • We have changed opening hours in the upcoming period. This has a practical reason. The park must be opened and closed, and "an administrator" must always be present. As our clubhouse is not yet open, we have found the teachers from our tennis school willing to do this. At times when there are no lessons, someone from Mitch's team will take on this role.

  Monday to Friday 8:00 AM - 11:00 PM
  Saturday and Sunday 8:00 AM - 10:00 PM

  Court reservations
 • Court reservations can only be made remotely and electronically via the KNLTB.Club App or via the KNLTB.Club website. Please note that you must register first in order to be able to log in. You can make 1 digital reservation per week.
 • If you want to play more than one time, you can reserve your court from inside the club.
 • For the time being, you are allowed to reserve a court with a maximum of once a day and a maximum of one per week.
 • You can reserve a court from 2 days in advance.
 • You can cancel your reservation up to 4 hours in advance. If you cancel less than 4 hours in advance, your reservation will count towards the number of reservations you can make per week.
 • You can only make a reservation when you are entitled to play  based on the type of membership you have and when your membership fee has been paid (allow for a processing time of the contribution of 5 days).
 • If you want to play doubles make a reservation for four people and not two. Do not play 2 x 45 minutes with a double on single reservations.

  Making electronic reservations this way is new for everyone. We expect that - now that everyone is going to make reservations digitally - the system of the KNLTB may slow down as more people use it at the same time. 

  The above rules are aimed at giving as many players as possible the opportunity to play safely. If it turns out in practice that things do not work (well), we will adapt the settings. 

   We are always happy with feedback, but please have some patience and understanding in this situation which is new to all of us.

   Any abuse can be reported at [email protected].

   Before you go to park and court
 • Do not come to the park more than 10 minutes before the start of your lesson or reservation.
 • Bring plenty to drink for on the court.
 • Come to the club in your tennis clothes, the clubhouse and dressing rooms are still closed.
 • Go to the toilet before you go to the club, the clubhouse is still closed and you cannot use the toilet.
 • Disinfect your hands before you go onto the court and when you leave the court. Disinfecting hand gel is available at every court. However, to be on the safe side, always take your own disinfection gel and hygienic wipes to clean if necessary (e.g. a door handle).

   On your way to the court
 • Make sure you don't cross other players when going to the court and entering the court if you can't keep a 1.5m distance! So look carefully at the situation on the courts and communicate well with each other.

  On the court
 • Place your belongings 1.5 m apart from the other player’s belongings
 • Bring your own marked tennis balls and only touch your own tennis balls with your hands. Only touch and play other players’ tennis balls with your foot and racket.
 • Do not use the benches to avoid touching them.
 • Do not use scoreboards.
 • Always keep 1.5 m away from your fellow players while playing.
 • Always change sides of the court clockwise.
 • Courts 1, 2 and 5 are designated as the courts that the lessons take place on, so that those players can easily leave the court and tennis park via courts 1 and 2. Please note that this does not mean that 3 courts are always used for lessons.
 • If you are playing next to another court (especially a court on which lessons are given), please understand that balls can come across. Do not touch the tennis balls of others with your hands to play them back, but only with your foot and / or your racket.
 • Please be polite and friendly to each other.

  After playing
 • Leave the court as soon as possible after your scheduled playing time.
 • Make sure you don't cross other players when you leave the track if you can't keep a 1.5m distance! So look carefully at the situation on the courts and communicate well with each other. Safety is paramount!
 • Go home immediately after playing

   We want to emphasize that following the rules is very important to ensure the safety of all of us at the club and to continue playing tennis. If we do not adhere to the KNLTB protocol, we not only endanger ourselves and others, but the municipality can decide to close our club.

   So please take responsibility for each other and stick to the rules. Don't linger on the court or park after the scheduled playtime, give each other time and space to get on and off the courts. 

  And ensure enough hygiene! 

  If necessary, talk to each other about enforcing the rules, but stay kind.

   As we have kept you informed in the past two months, we will of course continue to do this in the coming months. All new info always appears on the website and on Facebook.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

020-6127098 (clubhuis)

Address

Kattenlaan 13
1054 KA Amsterdam